01.01.2022

Borstkliniek AZ Sint-Lucas Brugge een van de beste in overlevingscijfers

45% minder kans op borstkankersterfte binnen de 5 jaar

Het AZ Sint-Lucas Brugge meet net als veel andere ziekenhuizen in Vlaanderen de kwaliteit van haar zorg. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO. Het VIKZ publiceert kwaliteitscijfers voor borstkankerzorg per ziekenhuis op de website www.zorgkwaliteit.be. De website biedt patiënten en zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken.

De meest recent gepubliceerde cijfers dateren van de periode tussen 2012 en 2014. De belangrijkste gemeten parameter is het relatief sterfterisico ten gevolge van borstkanker (RER relative excess risk) binnen vijf jaar voor alle patiënten met borstkanker. Dit cijfer geeft weer wat het relatief sterfterisico ten gevolge van borstkanker is voor patiënten binnen vijf jaar na het vaststellen van borstkanker, indien we enkel borstkanker als mogelijke doodsoorzaak beschouwen, en rekening houden met de leeftijd van de patiënt op het moment van diagnose en het stadium van de ziekte (= uitgebreidheid van de tumor). Deze gecorrigeerde indicator geeft het relatief sterfterisico ten gevolge van borstkanker weer en niet de kans op overleven. De waarde RER geeft het verhoogde (indien groter dan 1) of verlaagde (indien kleiner dan 1) sterfterisico weer ten gevolge van borstkanker binnen de vijf jaar na diagnose in een bepaald ziekenhuis in vergelijking met het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis. Voor het AZ Sint-Lucas Brugge is de RER 0.55. De kans op sterfte binnen de vijf jaar na diagnose ligt in het AZ Sint-Lucas Brugge dus 45% lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Met deze cijfers moet AZ Sint-Lucas Brugge enkel het Universitair Ziekenhuis Leuven laten voorgaan.